Tüzük
„Schleswig-Holstein Alevi Toplumu“
Alevitische Gemeinde Schleswig-Holstein e. V.“

§ 1 Adı, Merkezi ve İş Yılı

 1. Dernek „Alevitische Gemeinde Schleswig-Holstein (Schleswig-Holstein Alevi Toplumu)“ adı altında kurulmuştur. Kısaltması „AGS-H“ olarak geçer.
 2. Merkezi Kiel‘dir.
 3. Dernek „Alevitische Gemeinde Schleswig-Holstein e. V.“ olarak dernekler masasına kayıtlıdır.
 4. İş yılı takvim yılıdır.

§ 2 Derneğin Amaçları

 1. AGS-H, Federal Almanya yasalarında belirtilen bir inanç birliğidir.
 2. AGS-H kamu veya tüzel kişiler dahil üçünçü kişilere karşı, hem kişi hem de kurumsal organlar olmak üzere üyelerini temsil eder. AGS-H Alevi inancının içeriğini ve kültür geleneklerini kamuoyuna tanıtmak için uğraşır. Özellikle Almanya’daki kamu okullarında Alevilik derslerinin Alevilerin inancına ve görüşüne uygun bir şekilde verilmesi ve yürürlüğe girmesi için çabalar. AGS-H ayrıca Almanya Anayasasının kamu kuruluşu olarak tanınması için gereken çabayı gösterir. AGS-H kendi üyelerini farklı dini inançlara ve kültüre ve etnik kökene sahip insanlarla barış içinde bir arada yaşamaya teşvik eder. Toplumun tüm üyeleri için eşitliği ve eşit muameleyi savunur.
 3. AGS-H, üyelerinin dini, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için uğraşı verir ve Alevilerin dini kimliğini ve kültürünü koruyarak Alevilerin Alman toplumuna entegre olmasına çalışır.
 4. AGS-H, Alevi gençlerinin Alevi inancı, öğretimi ve kültürü açısından seküler, demokratik ve çağdaş bir eğitim için çabalar.
 5. AGS-H, Alevi öğretisi ışığında çevreyi korumaya çalışır. Ayrıca spor amaçlarını da destekler.
 6. AGS-H, şairler, din adamları ve bunun gibi kişiliklere sahip Alevi inanç önderlerinin kültürel mirasının devamını hedefler.
 7. AGS-H, hedeflerine ulaşmak, yaymak ve geliştirmek için kadın, gençlik ve spor derneklerini teşvik eder. Özel görevler için basın bölümleri ve komisyonlar kurar. Alevi dini içeriği ve inanç geleneği üzerine bilimsel araştırmaları teşvik eder. Bu hedeflere ulaşmak için vakıflar ve enstitüler kurulabilir. AGS-H ayrıca konferanslar, kurslar, seminerler, panel tartışmaları, basın toplantıları düzenleyerek ve yayınlar yayınlayarak hedeflerini hayata geçirir.
 8. Üyelerin cenaze ile ilgili sorunlarını çözmelerine yardımcı olur.
 9. AGS-H, evrensel insan haklarıyla çelişmemek koşuluyla Almanya’daki insan hakları ve yasalarına bağlıdır. Özellikle insanların dokunulmaz haysiyetine ve kadınların ve erkeklerin eşitliğine adanmıştır. Devletin katı tarafsızlığına saygı gösterirken, inanç özgürlüğünün kapsamlı garantisini memnuniyetle karşılar.
 10. AGS-H yardım faaliyetlerini teşvik eder. Özellikle yaşlılar, çocuk yetiştirme, gençlik çalışmaları ve evsiz ve dezavantajlı gruplar gibi ihtiyacı olan insanlara yönelik bakım alanlarında aktiftir. Psikolojik sorunları olanların yardımında da aktiftir.
 11. AGS-H; Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerdeki Alevi derneklerinin temsilcileri ve kurumlarıyla dostane ve işbirliğine dayalı ilişkiler sürdürür.
 12. AGS-H, Alevi kurumlarının Türkiye’de güvenli bir anayasal konum sağlayarak Alevi inancının tanınmasını sağlama çabalarını destekler.
 13. AGS-H, AGS-H’nin hedeflerini karşılayan diğer organizasyonlara katılır.

§ 3 Temel İlkeler

 1. AGS-H çoğulcu, laik, liberal, demokratik ve anayasal ilkelere bağlı bir topluluktur. AGS-H din, mezhep, dil, ten rengi, kökeni ve cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak insan onuruna saygı göstermeyi taahhüt eder. Yol gösterici ilkesi Alman Anayasası ve burada ifade edilen serbest demokratik temel düzendir.
 2. Irkçı veya aşırılık yanlısı insanlar üyeliğe kabul edilmez. Kabulü de tartışılmaz. Irkçı veya aşırılık yanlısı davranışlar sergileyen veya ifadeler sarf eden üyeler AGS-H’den ihraç edilir.
 3. Alevi toplumunun haklarını uygulamak için, AGS-H tüm demokratik partiler, sendikalar, dernekler, dini kuruluşlar, kurumlar, girişimler ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nde temsil edilen kişilerle çalışma yapar ve onlarla ortak faaliyetler geliştirir.

§ 4 Toplum Yararına Çalışma

 1. AGS-H, vergi kanununun “vergi-imtiyazlı amaçları” bölümü kapsamında münhasıran ve doğrudan kar amacı gütmeyen, hayırsever ve dini amaçlara uygun çalışmalar yürütür (§ 52 AO).
 2. AGS-H kamu yararına yönelik bir şekilde aktiftir ve herhangi bir ticari amaç gözetmez.
 3. Aidatlar ve diğer gelirler yalnızca tüzüğe uygun amaçlar ve hedefler için kullanılır. Üyeler, üyelik özelliklerinden dolayı AGS-H’dan herhangi bir mali yardım almazlar. Üyelikten ayrılanlar AGS-H’den ödedikleri üye aidatlarını, bağış veya buna benzer katkılarını geri ödemesi ve AGS-H’nin kapatılması halinde AGS-H’nin varlıklarından edinilen gelirler için herhangi bir talepte bulunamazlar.

§ 5 Üyelik

 1. AGS-H üyeliği, toplumun amaçlarını destekleyen ve Schleswig-Holstein’da bulunan tüm doğal kişilere açıktır. Yazılı bir dilekçe ya da üye formu ile aile üyeliğine (karı ve koca) başvuru kabul edilir. Karı ve koca tek olarak aynı üyelik haklarına sahiptir. Üyelik iki seçenekle mümkündür. İnanç Kurulu önünde ikrar veren üye aktif üye olur ve Genel Kurulda oy hakkına sahiptir. İnanç Kurulu önünde ikrar vermeyen üye ise otomatik olarak pasif üye olur ve Genel Kurulda oy kullanamaz.
 2. Üyelik başvurusu yönetim kuruluna yazılı olarak yapılır. Kurul ön kabul veya ret kararını verir. Kabul edildikten sonra, nihai üyeliğe ancak İnanç Kurulu tarafından altı aylık üyelik tamamlandıktan sonra karar verilir. Yeni üyelikler genel kurula bilgi olarak sunulur.
 3. Üyelik Aidatları:
  Üyeler (fahri üyeler hariç) aidat ödemek zorundadır. Genel kurul, üyelik aidatının miktarına ve vadesine karar verir.
 4. İstifa, üç aylık bir ihbar süresiyle yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunulur. Aktif üyelikten çıkış bunun için çağrılan İnanç Kurulu tarafından karara bağlanır.
 5. Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ihraç:
  • AGS-H tüzüğüne karşı suçlar
  • Tekrarlanan yazılı hatırlatmalardan sonra üç aylık üye aidatı borcunu ödememe
  • İhraç edilen üye bir sonraki İnanç Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu kararına itiraz edebilir.
 6. Üyenin, üç ay boyunca ödemesi gereken üye aidatını gerekçe göstermeden ve daha sonra gönderilen ihtara ve buna bağlı olarak üye aidatını ödemesi için verilen ek bir ay süre içinde üye aidatını ödememesi halinde, üyelik hakları askıya alınır. AGS-H Yönetim Kurulu üyelik haklarını bir kararla askıya alır. Bu kararı ilgili üyeye ve İnanç Kuruluna iletir. İnanç Kurulu üyeliğin sonlandırmasına karar verir.

§ 6 AGS-H’nin Yapısı

AGS-H’nin yapısı aşağıdaki şekilde oluşmaktadır:

 1. Genel Kurul
 2. İnanç Kurulu
 3. Yönetim Kurulu
 4. Kadınlar Kurulu
 5. Gençlik Kurulu
 6. Denetleme Kurulu

§ 6.1 Genel Kurul

a) Genel kurul, AGS-H’nın en yüksek karar organıdır. Yönetim kurulu kararlarını değiştirebilir veya iptal edebilir.
b) Genel kurul her yıl yılın ilk yarısında yapılır.
c) Genel kurula kadar tam aidatını ödemiş üyeler oy kullanma hakkına sahiptir. Seçilmek isteyen ve oy kullanma hakkına sahip üyelerin en az üç ay boyunca yönetim kurulu tarafından AGS-H’nin üyelikleri kabul edilmiş olmaları gerekmektedir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Genel kurula misafir olarak katılabilirler.
d) Aktif üye olarak her doğal kişi genel kurulda oy kullanma hakkına sahiptir. Oy hakkı devredilemez.
e) Tüm üyelerin yarısından fazlası mevcutsa genel kurul karar alma yetkisine sahiptir. Aksi takdirde, 2 saat sonra aynı gündemde tekrar toplanır; genel kurul üye ve delegelerin sayısına bakılmaksızın karar alma yetkisine sahiptir. Bu davetiyede belirtilmelidir.
f) Kararlar, kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğu ile alınır. Eşit oylar red anlamına gelir. Seçimlerde en çok oy alan adaylar seçilir. Beraberlik durumunda, başka bir oylama yapılır. Seçimler açık oylamayla yapılır. Oy kullanma hakkı olan bir üyeden talep gelirse oylama veya seçim gizli yapılır.
g) Genel kurula davet, genel kurulundan en az iki hafta önce yazılı olarak yapılır. Genel kurul, bir divan başkanı ve iki divan üyesinden oluşur ve divan başkanı tarafından yönetilir. Divan kurulu, genel kurulun salt çoğunluğu ile seçilir. Genel kurulun seyri; özellikle gündem, dilekçeler, kararlar ve seçim durumunda tüm oylama sonuçları bir protokole kaydedilir. Toplantı tutanakları, toplantı başkanı ve iki üyesi tarafından imzalanır ve yönetim kuruluna sunulur.
h) Yönetim kurulu veya üyelerin 1/3’ü yazılı olarak talep ederse olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilir.
i) Genel kurulun görev ve yetkileri:
– Nihai gündemin oluşturulması
– Divan kurulunun seçimi
– Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının kabulü
– Yönetim kurulunun aklanması
– Yönetim kurulunun seçimi
– Denetim kurulunun seçimi
– Çatı örgütünün/örgütlerinin genel kuruluna gidecek delegelerinin seçimi
– Kabul ve ihraç başvuruları hakkında karar
– Üye aidalarının belirlenmesi
– Tüzükte yapılan değişikliklerle ilgili karar
– Dilekçelerin karara bağlanması
– AGS-H’nin kapatılması ile ilişkin karar

§ 6.2 İnanç Kurulu

İnanç kurulu en az bir ve en fazla on iki üyeden ve AGS-H yönetim kurulu başkanı veya bir yürütme kurulu üyesinden oluşur. İnanç kurulu üyelerden oluşur. Tüm Alevi inanç yapısı gözönünde bulundurulur.
İnanç kurulunun yapısı ve çalışma usulleri bir iç tüzük ile düzenlenir. Bu iç tüzük, AGS-H’nin tüzüğüne aykırı olamaz ve bilgi için yönetim kuruluna sunulur.
İnanç kurulunun asıl görevi AGS-H üyelerinin dinî işlerinde yardımcı olmak ve inanç kurulu üyelerinin hizmet içi eğitimidir.
İnanç kurulu inancın içeriğiyle ilgili sorulara karar verir.
İnanç kurulu temsilcisi yönetim kurulu üyelerinden biridir.

Yönetim kurulunun yazılı talebi üzerine inanç kurulu, tüzükte belirtilen amaç ve hedefleri ihlal eden üyelerle ilgili karar verir. Geçici veya kalıcı olarak üyelikten ihraç eder ya da uyarır.
İnanç kurulu kararlarının sonucunu ilgili kişiye ve yönetim kuruluna bildirir. İnanç kurulu kararlarına itiraz edilemez. İnanç kurulu kararı nihaidir.

§ 6.3 Yönetim Kurulu

a) Yönetim kurulu yedi üyeden oluşur:

1. Başkan
2. Başkan Yardımcısı
3. Sayman
4. Yazman
5. Üç üye

b) Yönetim kurulunun görevleri:
– Yönetim kurulun seçimi ve görevlerin dağıtılması
– AGS-H’deki tüm işlerin yönetimi
– Genel kurul toplantılarının hazırlanması
– Genel kurul kararlarının uygulanması
– Üyelik ve AGS-H’den ihraç ile ilgili ön karar
– Tam zamanlı çalışanların işe alınması ve işten çıkarılması
– Çalışma gruplarının oluşturulması
– Yönetim kurulu, AGS-H’nin hedeflerini destekleyenlere fahri üyelik verebilir
– Yönetim kurulu ek danışma kurulları kurabilir. Yönetim kuruluna değişik konularda danışmanlık yapma görevi vardır.

6.3.a 1. ila 4. bölümleri altında adı geçen dört yönetim kurulu üyesi, yürütme kurulunu oluşturur ve AGS-H’nin günlük işlerini yönetir.

c) Almanya Medeni Kanunun 26. maddesi uyarınca, 6.3.a 1. ila 4. arasındaki dört yönetim kurulu üyesi, her biri tek başına AGS-H’i temsil etme yetkisine sahiptir.
d) İlgili konseyin seçilmesinden sonra (Madde 6.2, madde 6.4 ve madde 6.5), konseyin ilgili temsilcisi yönetim kurulu üyeleğini kazanır.
e) Gelirler ve giderler bir bankada AGS-H’nin hesabına yatırılır. Hesaptan para çekme işlemi sadece sayman veya başkan veya başkan yardımcısının imzası ile yapılır. Tüm giderler belgelenir. 500,00 Euro’nun üzerindeki masraflar için yönetim kurulu kararı gereklidir.

Kararlar

 1. Yönetim kurulu, genel olarak başkanın başkanlık ettiği ve başkanın katılamaması durumunda başkan yardımcısı veya sekreteri tarafından yönetilen toplantılarda kararlarını alır. Toplantılar yazılı ya da sözlü olarak başkan tarafından veya başkanın katılamaması durumunda başkan yardımcısı veya sekreteri tarafından belirlenir. Mümkünse en az yedi günlük bir süre gözönünde bulundurulur.
 2. Başkan, başkan yardımcısı veya sekreter de dahil olmak üzere en az dört üye mevcutsa yönetim kurulu toplanabilir. Kararlar kullanılan geçerli oyların çoğunluğu ile alınır. Beraberlik durumunda, karar alınmamış sayılır. Yönetim kurul toplantısına başkan veya başkan bulunmuyorsa başkan yardımcısı veya sekreter başkanlık eder.
 3. Yönetim kurulu kararları toplantı tutanağına geçilir ve katılan tüm yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Tutanaklar saklanır. Yetkisiz kişiler tarafından erişilebilir kılınmamalıdır.

Toplantı tutanağının yeri ve zamanı, katılımcıların isimleri, alınan kararlar ve oylamanın sonuçları hakkında bilgi verilmelidir.

Yönetim Kurulunun Seçimi

Yürütme kurulu üyeleri genel kurulda iki yıl için ayrı (bireysel) oylamalarla seçilir. Kalan üç yönetim kurulu üyesi ve üç yedek üye bu göreve başvuranlardan başka bir oy pusulasında seçilir ve en çok oy toplayabilen üç başvuru sahibi yönetim kurulu üyesi olur ve aşağıdaki üç başvuru sahibi oy sayısına göre yedek üye olur.
Yönetim kurulu yeni bir seçime kadar görevde kalır. Yürütme kurulu üyelerinin bir veya daha fazlası görev süresi içinde istifa ederse, bu amaçla çağrılan genel kurulda istifa eden yürütme kurulu üyesinin görev süresi için yedek üye seçilir.
Yürütme kurulunda olmayan yönetim kurulu üyelerinden biri görev süresi içinde istifa ederse, yedek üye görevden ayrılan üyenin görev süresi için onun yerine geçer.

§ 6.4 Kadınlar Kurulu

 1. Yönetim kurulu, AGS-H’nin hedeflerini desteklemek için iki yılda bir kadınlar kurulu atar. Kadın kurulu üyeleri, AGS-H’nin hedeflerini kabul etmek ve desteklemek isteyen bireyler ve kadın grupları olmalıdır.
 2. Kadınlar kurulunun yapısı ve çalışma usulleri bir iç tüzük ile düzenlenir. Bu iç tüzük, AGS-H’nin tüzüğüne aykırı olamaz. Yönetim kurulu, kadınlar kurulunun tüzüğünün son haline karar verir.
 3. Kadınlar kurulunun bir danışma işlevi vardır: Yönetim kurulu ve genel kurul tarafından iletilen sorular üzerinde durur. Üyelerden gelen diğer önerilerle birlikte, bunlar, yönetim kurulunun ve genel kurulun görüşmelerine akar. Kadınlar kurulu temsilcileri, kadınlar kurulu üyelerini AGS-H’nin faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgilendirir. Yılda en az bir kez toplanır ve kendilerine verilen raporları kabul ederler.
 4. Kadınlar kurulunun temsilcisi yönetim kurulu üyelerinden biridir.

§ 6.5 Gençlik Kurulu

 1. Yönetim kurulu, AGS-H’nin hedeflerini desteklemek için iki yılda bir gençlik kurulunu atar. Gençlik kurulu üyeleri, AGS-H’nin hedeflerini kabul etmek ve desteklemek isteyen 23. yaşına kadar olan kişilerden ve kişi gruplarından olmalıdır.
 2. Gençlik kurulunun yapısı ve çalışma usulleri bir iç tüzük ile düzenlenir. Bu iç tüzük, AGS-H’nin tüzüğüne aykırı olamaz. Yönetim kurulu, gençlik konseyinin tüzüğünün son haline karar verir.
 3. Gençlik kurulunun bir danışma işlevi vardır: Yönetim kurulu ve genel kurul tarafından sorulan sorular üzerinde durur. Üyelerden gelen diğer önerilerle birlikte, bunlar yönetim kurulunun ve genel kurulun görüşmelerine akar. Gençlik kurulu temsilcileri, gençlik kurulu üyelerini AGS-H’nin faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgilendirir. Yılda en az bir kez toplanır ve kendilerine verilen raporları kabul ederler.
 4. Gençlik kurulu temsilcisi yönetim kurulu üyelerinden biridir.

§ 6.6 Denetleme Kurulu

Genel Kurul, iki yıl boyunca denetleme kurulu için üç tam zamanlı üye seçer. Denetleme kurulu bir başkan ve iki üyeden oluşur. Denetleme kurulu, mali belgeleri yılda en az bir kez gözden geçirir ve denetim raporunu genel kurula sunar. Denetleme kurulu, istediği zaman mali belgeleri kontrol etme hakkına sahiptir.
Denetleme kurulu başkanı AGS-H yönetim kurulu toplantılarına katılma hakkına sahiptir.
Dolayısıyla yönetim kurulu toplantılarının yeri ve zamanı hakkında bilgilendirilir. İstediğinde söz hakkı vardır. Ancak oy hakkı yoktur.

§ 7 Çatı Kuruluşların Genel Kurulları İçin Delegelerinin Seçimi

AGS-H, genel kurul kararı ile bir veya daha fazla çatı kuruluşuna oy çokluğu ile katılabilir. İlgili çatı kuruluşunun kendi tüzüğünde aksisi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallar geçerlidir:
Çatı kuruluşu için seçilecek genel kurulu delegeleri, genel kuruldan en az iki hafta önce AGS-H genel kurulu tarafından seçilir. Sadece acil durumlarda, örneğin çatı kuruluşun kısa sürede genel kurula çağrısı ya da çatı kuruluşların genel kurulları için seçinen delegenin izin, hastalık vb. durumlarda çatı kuruluşun genel kuruluna katılamaması ya da genel kurulun yeterli sayıda yapılamaması durumlarında yönetim kurulu yeni delege seçer. Bu gibi durumlarda delegeler mümkünse yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

§ 8 AGS-H’nin Feshi

 1. Bu amaçla toplanan genel kurul üyelerinin 2/3’ü AGS-H’nin feshine karar verir. Üyeler, AGS-H’nin feshinden dolayı herhangi bir maddi talepte bulunamaz.
 2. AGS-H’nin kapatılması veya iptal edilmesi veya vergi imtiyazlı amaçların mevcut olmaması durumunda, AGS-H’nin varlıkları doğrudan ve münhasıran kâr amacı gütmeyen amaçlarla kullanmak zorunda olan “Hospiz-Initiative Kiel e.V.”’ye düşer.
 3. Şüphe durumunda, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin yürürlükteki dernek kanunları geçerlidir.